Nieuwe coupletten
Vreeselijke moord gepleegd te Tilburg op 14 maart 1909 op een
braven huisvader van 8 kinderen, met name A. van Veen, vermoord
door een laaghartig onmensch, A. Donders
.
[Arch. nr. L6121-01]

Wijze: O God ik leef in nood.1
Ach menschen blijft wat staan
En aanhoord dit lied eens aan,
Wat in Tilburg is geschied,
Zooals weer vermeld dit lied.
Hier werdt gestort eene familie in rouw,
Een vader van 8 kinderen en daarbij nog een vrouw
O God hoe kan dat zijn
Dat zulk een helsch fenijn
Zoo'n wreede moord begaat
Helaas, in dronkenmansstaat.

2
Dezen lagen snoodaard ziet
Werd door iedereen ontvlied,
Was de schrik hier op de straat
Zoo'n valsche onverlaat.
Het was op den avond van de 14de Maart,
Dat deze beul alleen en onvervaard
Een erf kwam opgegaan
Met moordlust reeds belaan,
Een steen had hij in zijn hand
Zooals vermeld de krant.

3
Zoodra hij werd gezien
Door de eigenaars, brave lien,
Vermaande zij terstond
Te verlaten hunne grond.
Die aanmaning verwoede hem dadelijk zoo zeer,
Dat hij een mes greep en stak een man daar ter neer.
Den steek die trof het hart,
O welk een droeve smart,
Zoo werd die lafaard daar
Op een braaf man, een moordenaar.

4
Wij leeren hieruit gewis,
Dat drank de oorzaak is.
Die twee gezinnen zal
Betreuren dit geval.
Den moordenaar heeft reeds zich ter zelfde nacht
Vol spijt zich gemeld bij den Politiewacht.
Nu zit hij voor zijn lot
Te zuchten in het kot,
O mensch, leert uit dit lied
Dat drank schept veel verdriet.

Dit moordlied vond ik in 1982 in De Mortel bij de familie Schepers.

Voor aanvullingen, aan- of opmerkingen info@volksliedarchief.nl
© Harrie Franken Liedarchief Weebosch-Bergeijk